محمدحسن محمدی

امام جمعه شهر : دشت بياض خضري

استان : خراسان جنوبی

تاريخ معارفه : 1400/4/11

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه زهان / خراسان جنوبی

امام جمعه قبلی این شهر : مرتضی یعقوبی

يکشنبه 1400/9/14 - 57 : 11

پرتال استان ها